Kvalitetsystem og beredskap

Fagskolen i Vestfold har i mange år hatt systemer for å sikre god kvalitet på utdanningen. Kvalitetssystemet ble godkjent av DNV GL 30.06.2014 og revideres årlig av DNV-GL.

Beredskapsplan

Skjemaer

Skjemaene er til bruk for skolens studenter, lærere og ledelse, samt eksterne interesser. De er utarbeidet for både å dokumentere og evaluere skolens utdanningstilbud og skolens rammefaktorer. I tillegg nyttes en rekke skjemaer som sjekklister, søknader og rapporter.

Prosedyrer

Prosedyrene beskriver en fremgangsmåte for utførelse av handlinger i en gitt rekkefølge for å sikre at beskrevet arbeidsoperasjon blir utført på en sikker, innen et gitt tidspunkt og/eller på en ønsket forhåndsdefinert måte.

Dreiebøker

Dreiebøkene skal være et verktøy som iht. KS - systemet og sammen med andre planer skal bidra til å sikre god kvalitet og igangsetting av aktiviteter og prosesser til riktig tid.